Asistență socială

Servicii de asistență socială

Informații privind acordarea venitului minim de incluziune (VMI)


Cadru legislativ

- prevederile Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune,
- prevederile O.U.G nr.114/2022, pentru modificarea și completarea Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune,
- prevederile H.G. nr. 1154/2022, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune;Astfel se instituie venitul minim de incluziune beneficiu de asistență socială, acordat persoanelor singure sau familiilor vulnerabile, în scopul prevenirii şi combaterii sărăciei şi riscului de excluziune socială.
Venitul minim de incluziune are următoarele componente:
a) ajutor de incluziune;
b) ajutor pentru familia cu copii;
c) stimulente - măsuri speciale de stimulare pentru participarea pe piaţa muncii, acordate în bani sau care reprezintă deduceri aplicate veniturilor persoanei;
d) facilităţi contributive - asigurarea în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate;
e) alte drepturi complementare - transferuri financiare şi/sau sprijin în natură, cu scopul de a facilita incluziunea socială şi prevenirea riscului de excluziune socială, acordate beneficiarilor de venit minim de incluziune sau altor categorii aflate în situaţii deosebite, constând, după caz, în:
         (i) plata asigurării obligatorii a locuinţei în condiţiile împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată;
         (ii) acordarea de ajutoare comunitare şi de urgenţă destinate sprijinirii familiei/persoanei singure pentru depăşirea unor situaţii de dificultate temporară şi prevenirea sau reducerea riscului de sărăcie şi excluziune socială;
        (iii) accesul la măsuri de sprijin financiar pentru promovarea şi susţinerea frecventării cursurilor de învăţământ, organizate în condiţiile legii de către beneficiarii venitului minim de incluziune;
        (iv) măsuri de stimulare a ocupării, care să conducă la accesul persoanelor beneficiare de venit minim de incluziune la un loc de muncă;
        (v) accesul la serviciile sociale disponibile, în funcţie de nevoile identificate în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate.. BeneficiariVMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net lunar ajustat mai mic sau egal cu nivelele maxime stabilite prin lege, pentru cele două componente ale VMI:
- Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 275 lei, respectiv 400 lei dacă persoana singură a depășit vârsta de 65 ani.
- Pentru ajutorul pentru familia cu copii, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 700 lei/membru de familie.Apar noțiuni noi, coeficientul de echivalență (1 pentru persoana singură și pentru reprezenantul legal al familiei), dimensiunea familiei (suma dintre coeficientul de echivalență corespunzător reprezentantului familiei – 1 și 0,5 pentru fiecare din membrii familiei) și venitul net lunar ajustat (obținut din împărțirea venitului total net al familiei la dimensiunea familiei), pentru calcularea pragului de acordare și a sumelor acordate ca ajutor pentru incluziune sau ajutor pentru familie.

Sume acordate
Suma acordată  lunar ca ajutor de incluziune va fi de maxim
- 275 lei, pentru persoana singură fără venituri,
- 400 lei, pentru persoana singură fără cu vârsta de peste 65 ani, fără venituri,
- 413 lei, pentru familia compusă din două persoane (275 lei * 1,5 dimensiunea familiei),
- 550 lei, pentru familie compusă din trei persoane (275 lei * 2 dimensiunea familiei),
- 688 lei, pentru familie compusă din patru persoane (275 lei * 2,5 dimensiunea familiei),
- 825 lei, pentru familia compusă din cinci persoane (275 lei * 3 dimensiunea familiei)
Suma acordată ca ajutor pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie, respectiv:
1. Pentru familia cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 107 lei, pentru familia cu un copil;
- 214 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
2. Pentru familia monoparentală cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 120 de lei, pentru familia cu un copil;
- 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi.
3. Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 85 de lei, pentru familia cu un copil;
- 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;
- 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
4. Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:
- 110 lei, pentru familia cu un copil;
- 215 lei, pentru familia cu 2 copii;
- 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;
- 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai multi
*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

Precizări:

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepţia următoarelor venituri:
a. sumele primite cu titlu de prestaţii sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
b. alocaţia de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
c. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susţinerea educaţiei preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, prin programe ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, altor instituţii publice şi private, inclusiv organizaţii neguvernamentale;
d. sumele primite din activitatea desfăşurată ca zilier, în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele obţinute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activităţii prestatorului casnic;
e. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condiţiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
f. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum şi sumele cu titlu de ajutor de urgenţă primite de la bugetul de stat sau local.
g. stimulentul educaţional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;
h. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situaţii excepţionale;
i. ajutorul pentru încălzirea locuinţei şi suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
j. indemnizaţia lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România şi de protecţie a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările şi completările ulterioare, şi indemnizaţia lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
k. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaţionale aprobate.
Documente necesare
Venitul minim de incluziune se acordă în baza unei singure cereri formulate de solicitant însoțită de acte doveditoare.
- Formularul standard de cerere VMI, care conţine date privind solicitantul şi date privind componenţa familiei ;
- Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
- Declaraţia pe propria răspundere;
- Angajamentul de plată (pentru situaţiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit);
- Actul de identitate al solicitantului şi al membrilor familiei (buletin/carte de identitate, certificate naștere);
- Adeverinţe de venit pentru toate sursele de venit;
- Certificat de naştere pentru fiecare copil;
- Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei;
- Dovada şcolarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 şi 16 ani;
- Alte documente specifice situaţiei solicitantului/beneficiarului:
a. contractual privind deținerea imobilului în care locuiesc,
b. facturi privind sursele de energie folosite,
c. certificatul de căsătorie,
d. hotărârea judecătorească de încredinţare/ încuviinţare a vederea adopţiei, potrivit legii.
e. hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura plasamentului, potrivit legii,
f. hotărârea judecătorească prin care se dispune delegarea temporară a autorităţii părinteşti către persoana desemnată, conform prevederilor art. 104 şi art. 105 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g. decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura plasamentului în regim de urgenţă, potrivit legii;
h. hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, potrivit legii;
i. actul doveditor care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei minore lipsite de capacitate deplină de exerciţiu al drepturilor civile, respectiv părinte, tutore, curator, altă persoană desemnată reprezentant legal prin decizia directorului general al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, prin hotărâre judecătorească;
j. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută;
k. hotărârea judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
l. după caz, alte acte doveditoare privind componenţa familiei.
Componenţa familiei, filiaţia copiilor şi situaţia lor juridică faţă de reprezentantul legal vor fi verificate/validate de către inspectorii Direcției de Asistență Socială prin verificarea în teren și/sau prin SNIAS.
Bunuri care duc la excluderea VMI
Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ţinându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

LISTA bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune

A. Bunuri imobile

Clădiri, alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu, precum şi terenuri situate în intravilan cu suprafaţa de peste 1.200 mp în zona urbană şi 2.500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinţei şi a curţii aferente

B. Bunuri mobile
1. Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulaţie pe drumurile publice
2. Autovehicul cu drept de circulaţie pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor utilizate şi/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilităţi
3. Şalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcaţiuni, cu excepţia celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“
NOTĂ:
În situaţia în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul pentru persoana/familia care îl are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului.
Persoana sau familia care deţine pe lângă locuinţa de domiciliu o cotă-parte dintr-o altă clădire/spaţiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.
C. Depozite bancare
Cel puţin unul dintre membrii familiei deţine, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori faţă de valoarea câştigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat. (la acest moment valoarea este de 6095*3=18285 lei)  

Obligaţiile titularului
Titularul venitului minim de incluziune are obligaţia să comunice primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 15 zile de la data la care a intervenit modificarea.
Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligaţia să depună la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere.
Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole, aşa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională.
În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligaţia de mai sus nu se aplică.
În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligaţia de a presta lunar, la solicitarea primarului, activităţi sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă.
Fac excepţie familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la 50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial şi se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA AJUTOARELOR PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI ȘI A SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE CONFORM LEGII NR.226/16.09.2021

Pentru obținere ajutorului pentru încălzirea locuinței și a suplimentului pentru energie se va depune o cerere-declarație pe proprie răspundere conform Anexei nr.1 (descarcă) la normele de aplicare ale Legii nr. 416/2001 , privind venitul minim garantat , precum și:
1. Actele de identitate ale solicitantului şi ale membrilor familiei
- copii după BI-CI;- certificatele de naştere ale copiilor;- certificatul de căsătorie;- alte acte (hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii, actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore sau curator).
2. Acte de venit:La stabilirea venitului mediu net lunar pe membru de familie se iau în considerare veniturile pe care membrii acesteia le realizează sau, după caz, le-au realizat în luna anterioară solicitării dreptului (de exemplu cerere depusa in luna octombrie 2022 va fi completata cu veniturile aferente lunii septembrie).

Categoriile de venituri nete realizate şi actele doveditoare sunt cele menţionate în formularul de cerere:- drepturi provenite din salarii (salar net cu menţiunea daca beneficiază sau nu de bonuri de masă), sau activitaţi independente (adeverinte de venit de la finantele generale);- indemniţii de şomaj, pensii, indemnizaţii speciale, indemnizaţia-stimulentul pentru cresterea copilului, indemnizaţia lunară pentru persoanele cu handicap, venituri din dobânzi, venituri din activităţi agricole, alte drepturi etc.- adeverință de la Administrația Finanțelor Publice Locale pentru persoanele fără venit.          

Categorii de venituri care nu se iau in calcul la stabilirea venitului net/membru de familie:          
- sumele provenite din alocaţia de stat;          
- sumele provenite din alocaţia pentru susţinerea familiei;          
- bugetul personal complementar al persoanelor cu handicap;          
- ajutoarele de stat acordate producătorilor agricoli;        
 - bursele de studiu şi cele sociale, precum şi bursele acordate în cadrul Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu”;        
- veniturile obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare- sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situații excepționale;- sumele primite de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social pentru participarea la programe de formare profesională
     

OBS: aceste venituri vor fi trecute în cerere, dar nu se vor lua în calcul la stabilirea venitului total şi a venitului net pe membru de familie
3. Acte de proprietate/închiriere/folosință copie xerox după actul de proprietate, ori actul de închiriere, ori comodat, ori folosinţă sau certificat de atestare fiscală / adeverință de rol agricol pentru persoanele care nu au acte de proprietate

4. Factura de la furnizorul de agent termic / gaz metan / energie electric cu codul client pentru ajutoarele de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, energie termică, pentru utilizatorii care au contracte încheiate cu furnizorii. În cazul în care nu există contracte încheiate decât la nivelul asociaţiei de locatari/proprietari se va aduce codul client al asociaţiei.        

Obs. Studenţii întreţinuţi de părinţi şi care locuiesc separat de aceştia, nu îndeplinesc condiţiile de acordare a ajutorului, conform art.3 lit.e din Legea nr226/2021.        
Copiii minori care locuiesc cu bunicii, iar părinţii locuiesc la alte adrese şi care nu contribuie la întreţinerea minorului, trebuie să aibă instituită măsura plasamentului sau a tutelei în favoarea bunicilor, altfel sunt consideraţi a fi în întreţinerea părinţilor naturali, drept pentru care vor trebui să aibă declarată suma de bani, cu care aceştia susţin creşterea şi educarea acestora.

Pentru solicitarile primite dupa aceasta data, se va pierde o luna de la plata (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileste cu luna decembrie)Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă lunar, în perioada sezonului rece, în lunile noiembrie 2022 – martie 2023.Suplimentul pentru energie se acordă lunar, în întreaga perioadă a anului.În perioada corespunzătoare sezonului rece, suplimentul pentru energie se va acorda pe baza cererii-declarație pe proprie răspundere și a actelor depuse în vederea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței.  

OBLIGAŢIILE BENEFICIARILOR DE AJUTOARE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINŢEI / SUPLIMENTULUI PENTRU ENERGIE:
1. Declararea tuturor bunurilor deţinute, iar dacă acestea duc la excluderea dreptului nu se mai depune depune cererea pentru acordarea dreptului.
2. Comunicarea în scris a modificărilor cu privire la componenţa familiei;
3. Comunicarea în scris a modificărilor veniturilor realizate de membrii acesteia,
prin depunerea unei noi cereri şi declaraţii pe proprie răspundere, însoţită de actele justificative, la sediul DAS Iaşi.

Această obligaţie este imperativă, neîndeplinirea ei ducând la recuperarea în totalitate a ajutorului acordat, începând cu luna următoare producerii modificării.
Nedeclararea corectă a componeneţei familiei/a veniturilor familiei/ a deţinerii de bunuri aflate în lista bunurilor care duc la neacordarea ajutorului reprezintă infracţiune şi va fi în mod obligatoriu sesizată organelor de urmărire penală

PLAFOANE DE ACORDARE:
1.1.
Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu agent termic în sistem centralizat:- 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii- 0 – 2053 lei pentru persoana singură* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din consumul real de agent termic, nu mai mult de consumul lunar efectiv, în funcţie de venitul mediu pe membru de familie sau persoană singură.
AJUTOR PENTRU ENERGIE TERMICĂ
1.2. Pentru acordarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei cu gaz metan, energie electrică, lemne sau combustibili solizi:- 0 – 1386 lei/membru de familie pentru familii- 0 – 2053 lei pentru persoana singură* Compensaţia se acordă prin acoperirea unui procent din valoarea de referință stabilită funcție de tipul de încălzire, dar nu mai mult de consumul lunar efectiv.
AJUTOR PENTRU GAZE NATURALEAJUTOR PENTRU ENERGIE ELECTRICĂ
Valoarea maximă de referință – 500 leiÎn situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună

AJUTOR PENTRU LEMNE, COMBUSTIBILI SOLIZI SAU PETROLIERI
Valoarea maximă de referință – 320 lei
Observație: Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate.
Exemplu: O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei / persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale va beneficia de:10 lei (suplimentul pentru energie termică) + 10 lei (suplimentul pentru gaze naturale) + 30 lei (suplimentul pentru energie electrică) = 40 leiȘi ajutorul pentru încălzirea locuinței în procent de 100% din consumul propriu de energei termică utilizat.